Strona Główna Oferta szkoły Prawo szkoły Kadra Galeria Szkoła Humanitarna Osiągnięcia uczniów Kontakt 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH + Autor: Edyta Pruska
+ Data: 30.05.2018, 07:34
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbożu informuje, że:
• administratorem Pana /Pani/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z siedzibą w Zbożu, Zboże 10
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jarosław Dera – kontakt -e-mail dj.joda007@wp.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Pana/Pani/osób niepełnoletnich dane osobowe są przetwarzane w celu:
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
• do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.
Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbożu

Komentarze wyłączone.


[skomentuj] [wróć do newsów]


PsNews::info
Do tego newsa nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
[skomentuj]

Powered by PsNews
Partnerzy